Tietosuojakäytäntö

Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on Fixiit Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.


Viimeksi päivitetty: 28 lokakuuta, 2018

1. Rekisterinpitäjä
Fixiit Oy
y-tunnus: 2827822-3
osoite: Lönnrotinkatu 5, 00120 Helsinki
sähköpostiosoite: info@fixiit.com

2. Tietosuoja-asioista vastaavan henkilön yhteystiedot
Karri Nieminen, karri.nieminen@fiscales.fi

3. Tietosuojaselosteen kuvaus
Tässä yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016/EU) 13 ja 14 artiklojen mukaisessa tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten rekisterinpitäjä käsittelee palvelun käyttäjien sekä palveluun rekisteröityneiden käyttäjien henkilötietoja. Rekisteröityjen ryhmä koostuu palvelun käyttäjistä, jotka ovat rekisteröityneet palveluun itse tai jotka on rekisteröinyt mahdollinen kolmas osapuoli, kuitenkin aina rekisteröidyn henkilön suostumuksella.

4. Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisteröidyistä kerätään ja käsitellään seuraavia henkilötietoja:

Rekisteröidyn yksilöinti- ja yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero, henkilötunnus, yritys / organisaatio, y-tunnus ja profiilikuva.

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään ja päivitetään rekisteröidyltä itseltään www-lomakkeen kautta, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

6. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja työn laskutuksen ja palkanmaksun prosessien sekä niihin liittyvien asioiden hoitamiseksi.

Henkilötietoja käsitellään lisäksi rekisterinpitäjän asiakasviestinnän toteuttamiseksi. Viestintää voidaan kohdistaa rekisteröityihin esimerkiksi sähköisesti, kuten sähköpostitse lähetettävillä uutiskirjeillä. Henkilötietojen käsittely perustuu tällöin rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun tiedottaa palvelun käyttäjiä rekisterinpitäjän ajankohtaisista asioista sekä tarjota palvelun käyttäjille palvelun käyttöön ja itsensätyöllistämiseen liittyviä etuja ja tietoa.

7. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Uutiskirjeiden lähettämiseksi siirretään lisäksi asiakkaan sähköpostiosoite ja nimi erilliseen asiakasrekisteriin (tekninen ylläpitäjä on The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp). Tässä yhteydessä tietoa siirretään EU/ETA alueen ulkopuolelle. The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp on Privacy Shield -sertifioitu palveluntarjoaja, joka on sitoutunut noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta allekirjoittamalla Privacy Shield -sopimuksen.

8. Henkilötietojen suojaaminen
Rekisterinpitäjällä on käytössä asianmukaisia teknisiä ja hallinnollisia tietoturvatoimenpiteitä henkilötietojen suojan varmistamiseksi. Henkilötietoja tallennetaan sähköisiin tietokantoihin. Sähköisesti käsiteltävät tietokannat on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin.

Henkilötietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan ne erikseen määritellyt ja yksilöidyt henkilöt, joiden tehtävien hoitaminen edellyttää rekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelyä. Nämä henkilöt pääsevät järjestelmään henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla.

9. Henkilötietojen säilytysaika
Rekisteröidyn henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä sekä oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, tai poistaa tietonsa rekisteristä, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Rekisterinpitäjä kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissaan ja verkkosivuillaan osoitteessa Fixiit.fi. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Rekisterinpitäjä suosittelee palvelun käyttäjiä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti ja aika ajoin uudelleen.